Legal Information

Contact Information for the District

Schwartz, Page & Harding L.L.P.
1300 Post Oak Boulevard, Suite 1400, Houston, Texas 77056
(713) 623-4531
info@hcmud26.org

Each Elected Officer of the District

Information regarding the District’s Board of Directors can be found on the Board & Consultants page.

Meeting Notices and Each Record of a Meeting

Information regarding the District’s meeting agendas and minutes can be found on the Meetings page.

Residents of the District have the right to request the designation of a meeting location within the District under Section 49.062(g), Water Code. A description of this process can be found at https://www.tceq.texas.gov/downloads/water-districts/forms/form-20863.pdf.

Board of Directors Elections/Elecciones de la Junta Directiva/Các Cuộc Bầu Cử Ban Giám Đốc/董事會選舉

Board of Directors Elections

Mailing Address of Political Subdivision: Telephone Number: E-Mail Address:
Harris County Municipal Utility District No. 26
c/o Schwartz, Page & Harding, L.L.P.
1300 Post Oak Blvd., Ste. 1400
Houston, Texas 77056
713-623-4531 keddlemon@sphllp.com
Board of Directors Year Term Expires
James “Ray” Boudreaux – Position No. 3 May 7, 2022
Keith McKeand – Position No. 2 May 4, 2024
Rhoda Hearn – Position No. 1 May 4, 2024
Jake Wofford – Position No. 5 May 7, 2022
Dale “Harlan” Ferguson – Position No. 4 May 7, 2022
Date of Next Officer Election Location of Next Officer Election
May 7, 2022 To be determined.
Candidate Eligibility Requirements Deadline to File Candidate Application
To be qualified to serve as a director of the District, a person must be at least 18 years of age or older, a citizen of the United States, a resident of the State of Texas, and either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter in the District.  See Section 54.102, Texas Water Code, and 141.001, Texas Election Code.  Candidate applications can be found on the Texas Secretary of State website and additional filing materials can be found on the Texas Ethics Commission website. The first day to file an application for a place on the ballot is January 19, 2022. The last day to file an application for a place on the ballot is February 18, 2022. There is no candidate filing fee or petition required as part of the application process.

Elecciones de la Junta Directiva

Dirección postal de la
subdivisión política:
Número de teléfono: Correo electrónico:
Harris County Municipal Utility District No. 26
c/o Schwartz, Page & Harding, L.L.P.
1300 Post Oak Blvd., Ste. 1400
Houston, Texas 77056
713-623-4531 keddlemon@sphllp.com
Junta Directiva El término vence
James “Ray” Boudreaux – POSICIÓN Nro. 3 7 de mayo de 2022
Keith McKeand – POSICIÓN Nro. 2 4 de mayo de 2024
Rhoda Hearn – POSICIÓN Nro. 1 4 de mayo de 2024
Jake Wofford – POSICIÓN Nro. 5 7 de mayo de 2022
Dale “Harlan” Ferguson – POSICIÓN Nro. 4 7 de mayo de 2022
Fecha de la próxima elección de funcionarios Lugar de la próxima elección de funcionarios
7 de mayo de 2022 Por determiner.
Requisitos de elegibilidad para candidatos Fecha límite para presentar
una solicitud de candidato
Para quedar habilitado para fungir como un director del Distrito, una persona debe tener como mínimo 18 años de edad o más, ser residente de Estados Unidos, un residente del Estado de Texas y ser dueño de terreno sujeto a impuestos en el Distrito o un votante habilitado en el Distrito. Consultar Sección 54.102 del Código de Agua de Texas y 141.001 del Código Electoral de Texas. Se pueden encontrar las solicitudes para candidatos en el sitio web de la Secretaría del Estado de Texas y materiales de presentaciones adicionales en el sitio web de la Comisión de Ética de Texas. El primer día para presentar una solicitud de un lugar en la boleta de votación es el 19 de enero de 2022. El último día para presentar una solicitud de un lugar en la boleta de votación es el 18 de febrero de 2022. No hay arancel para presentación de solicitudes de candidatos ni petición como parte del proceso de solicitud.

Các Cuộc Bầu Cử Ban Giám Đốc

Địa Chỉ Thư Tín của
Phân Khu Chính Trị:
Số Điện Thoại: Địa Chỉ Email:
Harris County Municipal Utility District No. 26
c/o Schwartz, Page & Harding, L.L.P.
1300 Post Oak Blvd., Ste. 1400
Houston, Texas 77056
713-623-4531 keddlemon@sphllp.com
Ban Giám Đốc Năm Hết Hạn Nhiệm Kỳ
James “Ray” Boudreaux – VỊ TRÍ SỐ 3 Ngày 7 tháng Năm, 2022
Keith McKeand – VỊ TRÍ SỐ 2 Ngày 4 tháng Năm, 2024
Rhoda Hearn – VỊ TRÍ SỐ 1 Ngày 4 tháng Năm, 2024
Jake Wofford – VỊ TRÍ SỐ 5 Ngày 7 tháng Năm, 2022
Dale “Harlan” Ferguson – VỊ TRÍ SỐ 4 Ngày 7 tháng Năm, 2022
Ngày Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Viên Chức Tiếp Theo Địa Điểm Tổ Chức Cuộc
Bầu Cử Viên Chức Tiếp Theo
Ngày 7 tháng Năm, 2022 Sẽ được quyết định sau.
Các Yêu Cầu Đủ Điều Kiện Làm Ứng Cử Viên Hạn Chót Nộp Đơn Làm Ứng Cử Viên
Để đủ điều kiện là giám đốc của Cơ Quan, người đó phải từ 18 tuổi tr�BB lên, là công dân Hoa Kỳ, là cư dân của Tiểu Bang Texas, và sở hữu đất phải đóng thuế trong Cơ Quan hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện của Cơ Quan.  Đọc Mục 54.102, Bộ Luật Thủy Cục Texas, và 141.001, Bộ Luật Bầu Cử Texas.  Có thể tìm thấy đơn xin tranh cử trên website của Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas và các văn kiện khác về việc nộp đơn trên website của Ủy Ban Đạo Đức Texas. Ngày đầu tiên nhận đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là Ngày 19 tháng Một, 2022. Hạn chót nhận đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là Ngày 18 tháng Hai, 2022. Không yêu cầu khoản phí nộp đơn hoặc kiến nghị nào trong quá trình nộp đơn.

 

董事會選舉

政治轄區郵寄地址: 電話號碼: 電子郵件地址:
Harris County Municipal Utility District No. 26
c/o Schwartz, Page & Harding, L.L.P.
1300 Post Oak Blvd., Ste. 1400
Houston, Texas 77056
713-623-4531 keddlemon@sphllp.com
董事會 任期到期年度
James “Ray” Boudreaux – 位置3 2022年5月7日
Keith McKeand – 位置2 2024年5月4日
Rhoda Hearn – 位置1 2024年5月4日
Jake Wofford – 位置5 2022年5月7日
Dale “Harlan” Ferguson – 位置4 2022年5月7日
下次官員選舉日期 下次官員選舉地點
2022年5月7日) 待定。
候選人資格要求 候選人申請截止日期
欲具備擔任本區董事的資格,本人必須年滿18周歲或以上,為美國公民,Texas州居民,或者在本區擁有應徵稅的土地或在本地為合資格的選民。查看Texas州水務法54.102,及Texas州選舉法第141.001節。候選人申請可以在Texas州務卿網站上找到其他申請材料可以在Texas道德委員會網站上找到 登記申請選票上個席位的第一天是2022年一月19日。登記申請選票上個席位的最後一天是2022年二月18日。在申請過程中,不需要候選人的申請費或請願書。

Election Documents