Elections

Board of Directors Elections/Elecciones de la Junta Directiva/Các Cuộc Bầu Cử Ban Giám Đốc/董事會選舉

Board of Directors Elections

Mailing Address of Political Subdivision: Telephone Number: E-Mail Address:
Harris County Municipal Utility District No. 26
c/o Schwartz, Page & Harding, L.L.P.
1300 Post Oak Blvd., Ste. 2400
Houston, Texas 77056
713-623-4531 keddlemon@sphllp.com
Board of Directors Year Term Expires
Pat Buchanan – Position No. 2 May 4, 2024
Harlan “Dale” Ferguson – Position No. 4 May 2, 2026
Rhoda Hearn – Position No. 1 May 4, 2024
Jake Wofford – Position No. 5 May 2, 2026
Lisa Newsum – Position No. 3 May 2, 2026
Date of Next Officer Election Location of Next Officer Election
May 4, 2024 To be determined.
Candidate Eligibility Requirements Deadline to File Candidate Application
To be qualified to serve as a director of the District, a person must be at least 18 years of age or older as of May 4, 2024, a citizen of the United States, a resident of the State of Texas, and either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter in the District. See Section 54.102, Texas Water Code, and 141.001, Texas Election Code.  Candidate applications can be found on the Texas Secretary of State website and additional filing materials can be found on the Texas Ethics Commission website. The first day to file an application for a place on the ballot is January 17, 2024. The last day to file an application for a place on the ballot is February 16, 2024. There is no candidate filing fee or petition required as part of the application process.

Elecciones de la Junta Directiva

Dirección postal de la
subdivisión política:
Número de teléfono: Correo electrónico:
Harris County Municipal Utility District No. 26
c/o Schwartz, Page & Harding, L.L.P.
1300 Post Oak Blvd., Ste. 2400
Houston, Texas 77056
713-623-4531 keddlemon@sphllp.com
Junta Directiva El término vence
Pat Buchanan – POSICIÓN Nro. 2 4 de mayo de 2024
Harlan “Dale” Ferguson – POSICIÓN Nro. 4 2 de mayo de 2026
Rhoda Hearn – POSICIÓN Nro. 1 4 de mayo de 2024
Jake Wofford – POSICIÓN Nro. 5 2 de mayo de 2026
Lisa Newsum – POSICIÓN Nro. 3 2 de mayo de 2026
Fecha de la próxima elección de funcionarios Lugar de la próxima elección de funcionarios
4 de mayo de 2024 Por determiner.
Requisitos de elegibilidad para candidatos Fecha límite para presentar
una solicitud de candidato
Para quedar habilitado para fungir como un director del Distrito, una persona debe tener como mínimo 18 años de edad o más al 4 de mayo de 2024, ser residente de Estados Unidos, un residente del Estado de Texas y ser dueño de terreno sujeto a impuestos en el Distrito o un votante habilitado en el Distrito. Consultar Sección 54.102 del Código de Agua de Texas y 141.001 del Código Electoral de Texas. Se pueden encontrar las solicitudes para candidatos en el sitio web de la Secretaría del Estado de Texas y materiales de presentaciones adicionales en el sitio web de la Comisión de Ética de Texas. El primer día para presentar una solicitud de un lugar en la boleta de votación es el 17 de enero de 2024. El último día para presentar una solicitud de un lugar en la boleta de votación es el 16 de febrero de 2024. No hay arancel para presentación de solicitudes de candidatos ni petición como parte del proceso de solicitud.

Các Cuộc Bầu Cử Ban Giám Đốc

Địa Chỉ Thư Tín của
Phân Khu Chính Trị:
Số Điện Thoại: Địa Chỉ Email:
Harris County Municipal Utility District No. 26
c/o Schwartz, Page & Harding, L.L.P.
1300 Post Oak Blvd., Ste. 2400
Houston, Texas 77056
713-623-4531 keddlemon@sphllp.com
Ban Giám Đốc Năm Hết Hạn Nhiệm Kỳ
Pat Buchanan – VỊ TRÍ SỐ 2 Ngày 4 tháng Năm, 2024
Harlan “Dale” Ferguson – VỊ TRÍ SỐ 4 Ngày 2 tháng Năm, 2026
Rhoda Hearn – VỊ TRÍ SỐ 1 Ngày 4 tháng Năm, 2024
Jake Wofford – VỊ TRÍ SỐ 5 Ngày 2 tháng Năm, 2026
Lisa Newsum – VỊ TRÍ SỐ 3 Ngày 2 tháng Năm, 2026
Ngày Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Viên Chức Tiếp Theo Địa Điểm Tổ Chức Cuộc
Bầu Cử Viên Chức Tiếp Theo
Ngày 4 tháng Năm, 2024 Sẽ được quyết định sau.
Các Yêu Cầu Đủ Điều Kiện Làm Ứng Cử Viên Hạn Chót Nộp Đơn Làm Ứng Cử Viên
Để đủ điều kiện là giám đốc của Cơ Quan, người đó phải từ 18 tuổi trở lên kể từ ngày Ngày 4 tháng Năm, 2024, là công dân Hoa Kỳ, là cư dân của Tiểu Bang Texas, và sở hữu đất phải đóng thuế trong Cơ Quan hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện của Cơ Quan. Đọc Mục 54.102, Bộ Luật Thủy Cục Texas, và 141.001, Bộ Luật Bầu Cử Texas.  Có thể tìm thấy đơn xin tranh cử trên website của Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas và các văn kiện khác về việc nộp đơn trên website của Ủy Ban Đạo Đức Texas. Ngày đầu tiên nhận đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là Ngày 17 tháng Một, 2024. Hạn chót nhận đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là Ngày 16 tháng Hai, 2024. Không yêu cầu khoản phí nộp đơn hoặc kiến nghị nào trong quá trình nộp đơn.

 

董事會選舉

政治轄區郵寄地址: 電話號碼: 電子郵件地址:
Harris County Municipal Utility District No. 26
c/o Schwartz, Page & Harding, L.L.P.
1300 Post Oak Blvd., Ste. 2400
Houston, Texas 77056
713-623-4531 keddlemon@sphllp.com
董事會 任期到期年度
Pat Buchanan -位置2 2024年5月4日
Harlan “Dale” Ferguson -位置4 2026年5月2日
Rhoda Hearn -位置1 2024年5月4日
Jake Wofford -位置5 2026年5月2日
Lisa Newsum -位置3 2026年5月2日
下次官員選舉日期 下次官員選舉地點
2024年5月4日 待定。
候選人資格要求 候選人申請截止日期
欲具備擔任本區董事的資格,本人必須年滿 18周歲或以上自2024年5月4日,為美國公民, Texas 州居民,或者在本區擁有應徵稅的土地或在本地為合資格的選民。查看Texas州水務法54.102,及Texas州選舉法第141.001節。候選人申請可以在Texas州務卿網站上找到其他申請材料可以在Texas道德委員會網站上找到 登記申請選票上個席位的第一天是2024年1月17日。登記申請選票上個席位的最後一天是2024年2月16日。在申請過程中,不需要候選人的申請費或請願書。

Election Documents